Chính sách hủy vé

Thông tin chi tiết về Chính sách áp dụng đối với hành khách khi hủy vé như sau:

  • Trước 48 tiếng, trước giờ khởi hành: 10%
  • Sau 48 tiếng, trước giờ khởi hành: 20%
  • Sau 24 tiếng, trước giờ khởi hành: 40%
  • Sau 12 tiếng, trước giờ khởi hành: 60%
  • Sau 06 tiếng, trước giờ khởi hành: 80%
  • Sau 30 phút, trước giờ khởi hành: 100%

Vui lòng truy cập: http://hlink.vn/help/chinhsachhuyve.html để nắm được thông tin chi tiết và chính xác.

Thành công
Thông báo