Đến nơi
Loại ghế
Chỗ trống
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH SƠN
05:15
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

06h00'
11:15
22/07/2019
Bến Cái Rồng
Giường nằm
6
05:15 11:15
Thời gian: 06h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
TienDung
06:15
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

06h00'
12:15
22/07/2019
Bến Cái Rồng
Giường nằm
7
06:15 12:15
Thời gian: 06h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH SƠN
07:30
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

06h00'
13:30
22/07/2019
Bến Cái Rồng
Giường nằm
6
07:30 13:30
Thời gian: 06h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
TienDung
08:15
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

06h00'
14:15
22/07/2019
Bến Cái Rồng
Giường nằm
7
08:15 14:15
Thời gian: 06h00'
Còn 7 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH SƠN
08:50
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

06h00'
14:50
22/07/2019
Bến Cái Rồng
Giường nằm
6
08:50 14:50
Thời gian: 06h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH SƠN
09:15
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

06h00'
15:15
22/07/2019
Bến Cái Rồng
Giường nằm
6
09:15 15:15
Thời gian: 06h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH SƠN
15:00
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

06h00'
21:00
22/07/2019
Bến Cái Rồng
Giường nằm
6
15:00 21:00
Thời gian: 06h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH SƠN
19:15
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

06h00'
01:15
23/07/2019
Bến Cái Rồng
Giường nằm
6
19:15 01:15
Thời gian: 06h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH SƠN
19:45
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

06h00'
01:45
23/07/2019
Bến Cái Rồng
Giường nằm
6
19:45 01:45
Thời gian: 06h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH SƠN
20:45
22/07/2019
Bến xe Mỹ Đình

06h00'
02:45
23/07/2019
Bến Cái Rồng
Giường nằm
6
20:45 02:45
Thời gian: 06h00'
Còn 6 chỗ Giường nằm
150.000 VNĐ 150.000đ
Chọn chỗ 
Thành công
Thông báo